Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

STATUT FUNDACJI EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ  EDU - ARTE

 

 Rozdział I.

 Postanowienia ogólne

 &1

 1. Fundacja Edukacji Artystycznej „EduArte”, zwana dalej fundacją została ustanowiona przez:

 Alicję Roszkowską – Cieślińską i Sebastiana Cieślińskiego, zwani dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez: Kancelaria Notarialna, Adriana Miśkiewicz – notariusz, 65 – 305 Zielona Góra, Plac Pocztowy 15, w dniu 30.10.2013 .

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984. roku o fundacjach (tekst jednolity dz. U. Nr 46/91, poz.203) oraz postanowień niniejszego statutu.

 &2

  1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja może też działać poza granicami kraju.

 4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

 5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę
i siedzibę.

 6. Fundacja może w miarę posiadanych środków finansowych
i uzasadnionych potrzeb - zatrudniać pracowników do wykonywania określonych zadań.

 7. Fundacja posiada osobowość prawną.

 8. Nadzór nad fundacja sprawuje Minister właściwy ds. edukacji.

 

 

Rozdział II.

 Cele i zasady działalności

 &3

  Cele Fundacji

  1. Wspieranie i propagowanie kultury.

2. Organizowanie zajęć Edukacyjno – Artystycznych, szczególnie
w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich.

3. Inicjowanie współpracy międzynarodowej na rzecz kultury, sztuki i edukacji.

4. Wspieranie ruchów społecznych a szczególnie inicjatyw oddolnych na rzecz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 7. Działalność charytatywna.

 8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 9. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 10. Ochrona i promocja zdrowia.

 11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 12. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 13. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

 14. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 16. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 17. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 18. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz turystyki i krajoznawstwa.

 19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

 20. Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

 21. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 22. Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, a także pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 23. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 24. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

 25. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 26. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 27. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w artykule &3 w pkt 1-27

 &4

  Zasady działalności

  1. Fundacja realizuje cele statutowe, inicjując i wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

 a. koncerty, festiwale, spektakle, pokazy artystyczne

 b. koncerty edukacyjne, warsztaty artystyczne, kursy, szkolenia, przedstawienia teatralne w placówkach oświatowych i kulturalnych.

 c. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami o pokrewnych celach oraz instytucjami propagującymi, kulturę i edukację.

 2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

 

Rozdział III.

 Majątek i dochody fundacji

  &5

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundacje.

2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 500 zł polskich, (pięćset złotych polskich).

 &6

 1. Fundacja uzyskuje środki finansowe na swoje cele i ich realizację z:

a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora

b. darowizn i spadków uczynionych na rzecz Fundacji

                                            c. dotacji i subwencji od osób prywatnych, zbiórek publicznych.                                            

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację, przeznaczona jest na działalność statutowa.

 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

 

Rozdział IV.

Władze Fundacji

 &7

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 2. Zarząd składa się z 2 członków, w tym prezesa powołanych przez Fundatorów.

 3. Członkostwo w zarządzie ustaje:

 a. poprzez złożenie pisemnej rezygnacji,

 b. utraty praw obywatelskich,

 c. odwołania przez Fundatora,

 d. śmierci.

  &8

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

 2. Do zadań zarządu należy w szczególności:

 a. realizacja celów statutowych,

 b. kierowanie bieżącymi działaniami Fundacji,

 c. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów.

 4. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie.

 7. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest sporządzać Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

  8. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

 

 Rozdział V.

 Postanowienia końcowe.

  &9

  1. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.

 2. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz innych organizacji, które działają w celach zbliżonych do Fundacji.

 &10

 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. edukacji.

 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Fundacja EDU - ARTE Statut fundacji Edu - Arte